Place sticky footer content here.

Algeracorridor

Idee verbetering capaciteit wisselstrook tijdens avondpits  

woensdag, 5 november 2014 11:12 by sottje

Een paar maanden geleden presenteerde Rob van der Have, inwoner van Krimpen aan den IJssel, onderstaand idee aan mij. Ik was dusdanig enthousiast en onder de indruk dat ik met het idee naar de Verkeersonderneming ben gegaan. Met hun hulp wisten we de gemeente Krimpen aan den IJssel te overtuigen om naar dit plan te kijken. De gemeente is op dit moment de mogelijkheden serieus aan het onderzoeken. Een geweldig voorbeeld van samenwerking tussen burger en overheid.

Probleemomschrijving huidige situatie
De wisselstrook in Krimpen aan den IJssel functioneert in de ochtendspits perfect. Dit vanwege dat de strook hierbij zo goed als 100% van de opengestelde tijdsduur zijn capaciteit ter beschikking stelt aan het verkeer dat hiervan gebruik wil maken. De enige verkeersstroom onderbrekende factor hierbij zijn de busstation in- en uitrijdende autobussen.

 1. Dit in grote tegenstelling met de avondspits. Hierbij wordt de verkeersstroom afgezien van de autobussen ook stilgezet door alle op de Nieuwe Tiendweg instromende rijstroken en het verkeer dat Krimpen via de Nieuwe Tiendweg verlaat. Dit betekent dat van de verkeerslicht cyclustijd van ongeveer 150 sec. er voor de wisselstrook maximaal slechts 30% en minimaal 26% beschikbaar is. Dit staat in schril contrast met de bijna 100% beschikbaarheid in de ochtendspits.
 2. Tevens zijn er in de huidige situatie twee rijstroken, namelijk de linksaf rijstrook op de C.G. Roosweg en de wisselstrook, die beide hetzelfde doel beogen maar elkaar daarbij  om de beurt volledig stil zetten. Hierdoor kan de linksaf rijstrook op de C.G. Roosweg in de huidige situatie slechts  65% van de maximaal beschikbare tijd voor deze rijstrook in de cyclustijd benutten.

Voorgestelde verbetering
In de nieuwe situatie houdt de wisselstrook ook op de Nieuwe Tiendweg verder Krimpen in zijn eigen rijstrook, parallel aan de bestaande Krimpen ingaande rijstrook die het verkeer komende van de N210 en de Industrieweg verwerkt. Hiervoor is een extra rijstrook van ongeveer 90 meter lengte benodigd, waardoor er twee parallelle rijstroken tussen de N210 en de Van Ostadelaan ontstaan.

Om inrijden op de in het verlengde van de wisselstrook liggende nieuwe rijstrook vanuit andere rijrichtingen onmogelijk te maken, komt deze linker rijstrook in de luwte van de verbrede midden vluchtheuvel te liggen. De verlegde bestaande rechter rijstrook gaat naadloos over in de bestaande rechtsaf rijstrook richting Van Ostadelaan. Van de twee zo ontstane rijstroken dient er één t.b.v. het verkeer richting Van Ostadelaan en één voor het verkeer in de richting van de eerste rotonde op de Nieuwe Tiendweg verder Krimpen in.

Over de  lengte waar de twee genoemde rijstroken parallel lopen kunnen de voertuigen zo nodig van baan wisselen. Dit vanwege dat het verkeer op de rechterbaan uiteindelijk gedwongen wordt de Van Ostadelaan in te rijden en het verkeer op de linker rijstrook uitsluitend de Nieuwe Tiendweg kan vervolgen. Op deze wijze wordt  ontsluiting voor twee verspreidt in Krimpen liggende gebieden  aangeboden. Wanneer de automobilisten eenmaal met deze situatie bekent zijn geraakt kan middels vroegtijdig voorsorteren door naar keuze Krimpen via de wisselstrook of de N210 binnen te rijden, het wisselen tot een minimum worden beperkt.

Sterkte analyse

 1. Wisselstrook
  Door de voorgestelde verbetering zal  de huidige beschikbare groen licht tijd van de wisselstrook van maximaal 50 seconden per cyclus naar minimaal 128 tot maximaal 134 seconden gaan. De beschikbaarheid van de wisselstrook in de avondspits gaat hierdoor van de eerder genoemde 26%-30%, naar minimaal 85% en maximaal 90%. Een verbetering van de huidige situatie met minstens 250%. Ook ontstaat er hierdoor minder luchtvervuiling als gevolg van minder stoppen en optrekken.
  Door de voorgestelde verbetering kan de groen licht tijd voor de wisselstrook, afhankelijk van het overige wisselstrook kruisende verkeersaanbod, incidenteel zelfs verbeteren naar 300%.
 2. Linksaf rijstrook C.G. Roosweg Krimpen in
  Zoals reeds eerder gesteld beogen de wisselstrook en de linksaf rijstrook op de C.G. Roosweg hetzelfde doel. Maar helaas zitten deze rijstroken elkaar in de huidige situatie daarbij volledig in de weg. Met de voorgestelde verbetering gaan deze twee rijstroken elkaar hierbij echter volledig versterken. Zodoende gaat de groen licht tijd voor de linksaf rijstrook op de C.G. Roosweg  van 38 seconden naar de actueel maximaal beschikbare 58 seconden in de cyclus van 150 seconden. Per uur resulteert dit in een groen licht tijd verlenging van 15 naar 23 minuten. Een verbetering van de huidige situatie met 53%.

Zwakte analyse
Wanneer de staart van het verkeer op één of beide rijstroken te lang wordt, kan er mogelijk een situatie ontstaan waardoor het rijstrook weven dreigt te  blokkeren.

Benodigde ruimte

De benodigde ruimte voor de verbreding met één rijstrook kan voor het grootste deel worden verkregen door opheffing van het fietspad van 1.95 mtr. breedte, dat sinds de vorige aanpassing van de kruising niet meer wordt gebruikt. De resterende benodigde ruimte van ongeveer 75 cm kan op twee manieren worden verkregen, waarbij het over een deel van de benodigde lengte aanwezige plantenperk, zal worden verschoven. In het kader van het groene aangezicht van Krimpen, heeft het de voorkeur dat deze strook behouden blijft. Hierbij is uitgegaan van een rijstrookbreedte van ongeveer 2.70 mtr.

 1. De 75 ontbrekende centimeters kunnen bijvoorbeeld worden verkregen door de toegang voor de bussen naar het busstation richting politiebureau te verleggen/versmallen en/of het versmallen van het tussenliggende voetpad en/of groenstrook. Omdat het hier in totaal om slechts 75 cm gaat, kan een verschuiving/versmalling van ieder deze elementen tussen de 20 tot 30cm hiervoor al soelaas bieden.
 2. Een andere mogelijkheid is het aanwezige voetpad eveneens op te heffen. De toegang naar het Wokrestaurant kan dan via de Cascade worden geconstrueerd.

Tevens kan de hiervoor benodigde herinrichting van dit wegvak worden benut, om de wegassen van de Nieuwe Tiendweg  aan beide zijden van de Van Ostadelaan/Boerhavelaan opnieuw in elkaars verlengde te brengen. Dit zal het praktisch gebruik voor alle weggebruikers en de veiligheid van deze kruising sterk ten goede komen.

Zwakte oplossing
De potentiële weefblokkering  kan worden voorkomen door twee extra detectielussen ter hoogte van de Albert Schweitzerlaan aan te brengen, die in verbinding staan met de verkeerslichten op de kruising Nieuwe Tiendweg-Van Ostadelaan/Boerhavelaan en de kruising wisselstrook/Nieuwe Tiendweg. Hierdoor kan wanneer nodig, voor de betreffende rijstro(o)k(en een acute groen licht en/of rood licht situatie worden geïnitieerd, waarmee de dreigende verstopping meteen wordt opgeheven en/of voorkomen.

Het valt in de nieuwe situatie te verwachten, dat de wisselstrook het grootste verkeersaanbod zal krijgen. Het instellen van eenzijdig wisselen van uitsluitend de wisselstrook naar de rechtsaf strook, zal een positieve impuls aan minder weefbewegingen geven. De consequentie hiervan is wel dat het verkeer, dat hoe dan ook in Krimpen de Nieuwe Tiendweg wil blijven vervolgen, hiervoor tijdig de juiste aanrij route behoort te kiezen. Of verder op in hun route, bijvoorbeeld vanaf de Vijverlaan hun route aan te passen.

Optimalisatie verkeerslichtcyclus
Voor maximale optimalisatie behoren de groen licht perioden voor 100% afgestemd te worden op het actuele verkeersaanbod. Deze dynamische benadering betekent dat bij geen verkeersaanbod geen groen licht voor de betreffende rijstrook wordt aangeboden. En er niet langer groen licht wordt gegeven, dan strikt genomen noodzakelijk is om het aangemelde verkeer door te laten. Hierdoor wordt de cyclustijd waar mogelijk bekort. Ook hier kan een aanbod detectielus ter hoogte van de Albert Schweitzerlaan goede diensten bewijzen. Dit om zowel het sneller op oranje/rood gaan te initiëren als het soms efficiëntere iets langer op groen houden, om zodoende de op de lus aanwezige voertuigen nog van groen licht te laten profiteren. Hierdoor  wordt tevens onnodig stoppen en optrekken voorkomen, waardoor er geen onnodige luchtvervuiling ontstaat.

Conclusie
Om het maximale succes van dit idee te kunnen realiseren, is zowel de oplossing van de zwakte als de verkeerslichtcyclus optimalisatie van belang . Het verdient dan ook aanbeveling om bij de implementatie van dit idee niet voor de meest voordelige uitvoering te kiezen. Door in de uitvoering meteen voor een uitvoering te kiezen, die in alle ‘ins and outs’ voorziet, kan dit idee niet anders dan succesvol zijn.

Zodoende kan deze aanpassing er voor gaan zorgen dat de inwoners van Krimpen aan den IJssel per week extra uren ‘quality time’ ter beschikking krijgen. Ten slotte is de extra tijd die door file vorming aan woon werk moet worden besteedt, per definitie verloren tijd!


Actions:   E-mail | Permalink |

Reacties
Ontwerp door: Taglounge