Place sticky footer content here.

Algeracorridor

Provinciale Staten verkiezingen  

dinsdag, 1 maart 2011 10:11 by sottje

Op 2 maart is het zover, de Provinciale Staten verkiezingen.

Het lijken wellicht voor een hoop mensen onbelangrijke verkiezingen, toch is het de provincie welke een flinke vinger in de pap heeft bij de besluitvorming rond de Algera Corridor.

Misschien dus een moment om toch even de verschillende programma's erop na te slaan. Hieronder wat stukjes uit de programma's. Geen van de programma's maakt voor zover ik kon zien enige notie van de Algera Corridor.

Lijst 1, CDA
Het CDA maakt zich sterk om het aantal files in Zuid-Holland te verminderen. Het gebruik van openbaar vervoer, vaarwegen en de fiets als gezonde en schone vervoermiddelen wordt krachtig bevorderd. Tevens worden maatregelen genomen om sluipverkeer door steden en dorpen tegen te gaan.
Lees het CDA-verkiezingsprogramma.

Lijst 2, VVD
Meer en slimmer ingerichte wegen zorgen voor minder verstopping. Een goede infrastructuur is noodzakelijk voor het vervoer van personen en goederen. Helaas is de infrastructuur nog niet overal op orde en zijn er veel inwoners in Zuid-Holland die dagelijks in de file staan. Procedures voor het aanleggen van wegen moeten worden verkort. Juist in Zuid-Holland moet fors worden geïnvesteerd in het onderliggend wegennet. Elke vorm van verkeer zou zijn eigen wegen moeten hebben: nieuwe snelle verbindingen. Zo kunnen regionale wegen meer afslagen hebben en nationale en internationale wegen vrijwel geen. Deze scheiding van verkeer is bevorderlijk voor de doorstroming. 
Lees het VVD-verkiezingsprogramma

Lijst 3, PVDA
De PvdA wil de komende jaren prioriteit geven aan de verbetering van wegen ten behoeve van het busvervoer, aan het uitvoeren van veiligheidsmaatregelen op de provinciale wegen en aan het ontsluiten van bedrijventerreinen. Met evenveel prioriteit wordt, mede in combinatie met de ontwikkeling van recreatiegebieden, het netwerk van fiets- en wandelpaden sluitend gemaakt. 
Lees het PVDA-verkiezingsprogramma

Lijst 4, SP
Nieuwe wegen leiden in het algemeen tot meer milieuvervuiling, meer overlast en meer autoverkeer en dat gaat in een overvolle provincie als Zuid-Holland ten koste van de leefbaarheid. De SP steunt alleen de aanleg van wegen die de leefbaarheid verbeteren, of die in het kader van verkeersveiligheid een grote verbetering betekenen.... De SP vindt dat het tijd wordt dat de provincie echt gaat investeren in het openbaar vervoer (ov), door het gebruik te stimuleren en te zorgen voor een goede kwaliteit, een hoge frequentie en een lage prijs. 
Lees het SP-verkiezingsprogramma

Lijst 5, Christenunie
De ChristenUnie staat voor een zo effectief mogelijke inzet van de vele miljoenen die hiervoor nodig zijn. Daarbij zijn openbaar vervoer (OV) en weginfrastructuur beide belangrijk. De aanleg van wegen en de realisatie van een goede OVverbinding moet plaatsvinden voordat er gebouwd wordt, om de bereikbaarheid op tijd te kunnen garanderen. Bij de aanleg van nieuwe wegen, bruggen, viaducten en tunnels moet voorop staan, dat zuinig wordt omgegaan met het landschap en dat terdege rekening gehouden wordt met belangen van om- en aanwonenden.
Lees het Christenunie-verkiezingsprogramma.

Lijst 6, Groenlinks
De provincie onderzoekt mogelijkheden voor het beprijzen van automobiliteit op provinciale en gemeentelijke wegen. Deze beprijzing moet vooral gebruik van de auto in de piekuren minder aantrekkelijk maken ten gunste van andere vervoersopties. Betaald parkeren bij recreatiegebieden behoort ook tot deze beprijzingsstrategie....De provincie onderzoekt mogelijkheden voor het beprijzen van automobiliteit op provinciale en gemeentelijke wegen. Deze beprijzing moet vooral gebruik van de auto in de piekuren minder aantrekkelijk maken ten gunste van andere vervoersopties. Betaald parkeren bij recreatiegebieden behoort ook tot deze beprijzingsstrategie. 
Lees het Groenlinks-verkiezingsprogramma.

Lijst 7, SGP
De SGP wil het autogebruik terugdringen, waardoor de kwaliteit van de leefomgeving wordt verbeterd en de veiligheid vergroot. De provincie stimuleert carpoolen door de aanleg van carpoolplaatsen mede mogelijk te maken. De SGP pleit voor een duurzaam, veilig verkeer, juist ook voor kwetsbare groepen, zoals fietsers, voetgangers en mindervalide verkeersdeelnemers.
Lees het SGP-verkiezingsprogramma

Lijst 8, Partij voor de Dieren
Voor het oplossen van knelpunten in het wegennet investeert de provincie zo veel mogelijk in openbaar vervoer, fietspaden en de veiligheid van bestaande wegen en zo min mogelijk in nieuwe wegen voor gemotoriseerd verkeer. Elektrische voertuigen zijn zuiniger en bieden betere mogelijkheden om volledig om te schakelen naar duurzame energie.
​Lees het PvdD-verkiezingsprogramma.

Lijst 9, Platform lokale partijen
Openbaar vervoer en de auto zijn niet elkaars concurrenten, maar twee kanten van dezelfde vervoersmedaille. Ze hebben allebei hun voordelen en beperkingen. Gemeenten moeten goede en veilige verbindingswegen hebben voor hun bereikbaarheid op elk moment van de dag of nacht. Landelijke en regionale infrastructuur mag niet ten laste gaan van gemeenten.
Lees het PLP-verkiezingsprogramma

Lijst 10, D66
Om de in de spits te verminderen moet slimmer worden omgegaan met het woon-werkverkeer. Het wegwerken van knelpunten op de provinciale wegen, zoals de N207, heeft prioriteit. Daarbij moet worden bezien of de aanleg van doelgroepstroken de congestie kan verlichten. De provincie moet daarom daar waar mogelijk de trend van nieuwe werkvormen met flexibele werktijden, decentrale arbeid en thuiswerken, autodelen, bevordering van fiets-en OV gebruik en combinaties daarvan met kracht stimuleren om het binnen het bereik van grotere groepen mensen te brengen.
Lees het D66-verkiezingsprogramma

Lijst 11, 50Plus
 Gratis openbaar vervoer in bus, tram en metro voor senioren en gehandicapten na 09.00 uur ’s ochtends. Speciaal senioren- en gehandicaptentarief in treinen om koopkracht op peil te houden...nieuwe innovatieve bewezen toepassingen voor het aanleggen van wegen direct invoeren. Voordelen voor het milieu, besparing in geld en snelle uitvoering. Provincie heeft de meeste inwoners van NL.
Lees het 50Plus-verkiezingsprogramma

Lijst 12, PVV
Nederland staat stil in de file. Dat schaadt de economie. Het aantal motorvoertuigen is sinds 1992 verdubbeld, maar de aanleg van wegen bleef achter. De PVV gaat daar iets aan doen in Zuid-Holland...Het is een fabel dat Nederland “vol” ligt met asfalt: slechts een miniem percentage van onze oppervlakte is bedekt met wegen. Als daar één procent bijkomt, zijn alle files in één klap opgelost. Het is een taak van de Provincie om bovenlokale knelpunten op te lossen.
Lees het PVV-verkiezingsprogramma.

Lijst 13, Unie van Democaten
Kijk voor meer informatie op de website van de Unie van Democaten.

Aan u de keuze op 2 maart!


Actions:   E-mail | Permalink |

Reacties
Ontwerp door: Taglounge